வேலைவாய்ப்பு-Marketing Manager

வேலை வாய்ப்பு
இடம்‍‍-யாழ்ப்பாணம்

வேலை‍
Marketing Manager

தகமைகள்
வாகன அனுமதி பத்திரம்.
சிறந்த பேச்சுத் தகமை

சிங்கள மொழியாற்றல் உடையவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
தொடர்புகளுக்கு
077 98 38 162