து ப்பா க் கி யுடன் பாடசாலைக்குள் புகுந்த கு ம் ப ல்: இ ர த் த வெள் ள த்தில் ச ரி ந் த மாணவர்கள்

மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடான கேமரூனில், பாடசாலை ஒன்றில் புகுந்து ம ர் ம கு ம் ப ல் நடத்திய க ண் மூடி
த்தனமான தாக் கு தலில் பிஞ்சு பிள்ளைகள் 6 பேர் கொல் ல ப் ப ட்டதாக அதி ர் ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பிரிவினைவாத கி ளர் ச்சி யா ளர்கள் ஆ தி க் கம் மிகுந்த அந்த பகுதியில் நடத்தப்பட்ட இந்த கொ டூ ர தா க் குத லில் 8 மாணவர்கள் கா ய ங் களுடன் உ யி ர் த ப்பி யு ள் ளதாக அதி கா ரி கள் தரப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

தென்மேற்கு பிராந்தியத்தின் கும்பா நகரில் அமைந்துள்ள அந்த பாடசாலையில் மதிய நேரம்,

மோட்டார் சைக்கிள்களிலும், பொதுமக்கள் உடைகளிலும் வந்த ஆ யு த தா ரிகள், க ண் மூ டி த்தனமாக தாக் கு தலி ல் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதில் 6 மாணவர்கள் கொல் ல ப்ப ட் டதுடன் 8 காய ங் க ளுடன் தப் பி யு ள்ளனர்.

உ யிர் ப ய த்தில் சில மாணவர்கள் இரண்டாவது மாடியின் ஜன்னல் வழியாக வெளியே கு தி த் த தா கவும் கூறப்படுகிறது.

மேற்கில், ஆங்கிலம் பேசும் மக்களால் அம்பாசோனியா என்று அ ழை க்கப்படும் ஒரு அ ர சை உருவாக்க முற்படும் பிரிவினைவாத குழுக்களுக்கும் இராணுவத்திற்கும் இடையே நடந்து வரும் போ ரா ட் டத்துடன் இந்த தா க் குத ல் தொடர்புபட்டதா என்பது குறித்து தெளிவான தகவல் ஏதும் வெளியாகவில்லை.

ஆனால் இந்த பிராந்தியத் தி ல் இது ஒரு மோச மான பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. 2017 முதல் நூற்றுக்கணக்கானோர் இந்த மோத ல் போ க்கா ல் இ ற ந் துள்ளனர் மேலும் ஆயிரக்கணக்கானோர் இட ம் பெ ய ர்ந்துள்ளனர், பல குழந்தைகள் பள்ளிக்குச் செல்ல முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.