வேலைவாய்ப்பு-CASHIER (Female)

Vacancy

TJ SHOPPING MALL

CASHIER (Female)

Our Specified Requirements:-
Experience need
A/L Completed

ஊரெழுவில் அமைந்துள்ள TJ SHOPPING MALL இற்கு CASHIER வேலை தெரிந்த (அனுபவம் உள்ள) பெண்கள் தேவை

Salary :
Interview

Location –
Urelu (Jaffna)

Contact:-
+(94)77 567 6183/+(94)74 230 1234

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *