வேலைவாய்ப்பு-அலுவலக உதவியாளர்

உடனடி வேலைவாய்ப்பு

யாழ்ப்பாணத்தில் இயங்கி வரும் இலத்திரனியல் உபகரணங்கள் விற்பனை செய்யும் நிறுவனம் ஒன்றிற்கு கணக்கு பதியுநர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் தேவை

கணக்கு பதியுநர்
அலுவலக உதவியாளர்

பெண்கள் மட்டும் விரும்பத்தக்கது

அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்

தொடர்புகளுக்கு:-
0773562043

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *