வேலைவாய்ப்பு-Storekeeper, Sales Manager

JOB VACANCY

Evergreen Celebration இன் உடனடி வேலைவாய்ப்பு

1.களஞ்சியகாப்பாளர் (Store Work )

Staff :- Female

Salary:- 23000/=

Staff :- Male

Salary:- 35000/=

2.Decoration Work

Staff :- Male

Salary :- 35000/=
(முன்னனுபவம் இல்லாதவர்களுக்கு )

முன்னனுபவம் (Experience) உள்ளவர்களுக்கு சம்பளம் நேர்முக தேர்வின் போது பேசி தீர்மானிக்கப்படும்

3.Sales Manager

Staff :- Male

Salary :- 35000/=

மோட்டார் வாகனம் மற்றும் மோட்டார் வாகன அனுமதிப்பத்திரம் கட்டாயம் வைத்திருத்தல் வேண்டும்

EPF மற்றும் Overtime வேலைகளுக்கு மேலதிக கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படும்

Evergreen Celebration Private Limited

Location: Jaffna

தொடர்புகளுக்கு: –
077 775 0318

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *