வேலைவாய்ப்பு-Chef, Waiter

Vacancy

ஊரெழுவில் அமைந்துள்ள N VINI RESTAURANT இற்கு வேலையாட்கள் தேவை

ரொட்டி வேலை, கொத்து றைஸ் போடத் தெரிந்தவர்கள்(ஆண்/பெண்)
WAITER (ஆண்/பெண்)
சமையல் வேலை தெரிந்தவர்கள் (ஆண்/பெண்)

ஊரெழுவில் அமைந்துள்ள N VINI RESTAURANT இற்கு வேலையாட்கள் தேவை

Salary :
Interview

Location –
Urelu (Jaffna)

Contact:-
+(94)75 230 1104/+(94)74 230 1234